Helpoin tapa uuteen opetus­suunni­telmaan!

Tabletkoulu tukee opettajan työtä kehittämällä pedagogista lähestymistapaa, oppimateriaaleja ja oppimisen työkaluja kokonaisuutena. Tabletkoulusta löydät kaikki sisällöt ja työkalut, joita tarvitset uuteen opetussuunnitelmaan siirtymisessä.

Arviointi

Uusi opetussuunnitelma korostaa arvioinnissa erityisesti yksilöllistä tukea, ohjausta ja kannustusta. Opettajalle on entistäkin tärkeämpää pystyä seuraamaan oppilaiden yksilöllistä edistymistä ja löytää välineitä tukea tarvitseville.

Tabletkoulussa opettaja näkee helposti yhdellä silmäyksellä, miten kukin oppilas on edistynyt. Oppilaille kertyy harjoituksista pisteitä. Pisteet toimivat jatkuvan arvioinnin perustana. Tabletkoulu tarjoakin opettajalle uusia keinoja havaita, millä osa-alueilla kukin oppilas tarvitsee lisää tukea tai kenties haastavampia harjoituksia.

Tabletkoulun oppimateriaaleissa on valmiit itsearviointityökalut oppilaille. Uusi opetussunnitelma painottaa myös vertaisarviointia. Tabletkoulusta löytyykin hyviä työkaluja vertaisarviointien toteuttamiseen.

Palautteen antaminen oppilaille on Tabletkoulussa vaivatonta. Oppilaiden intoa ja taitoja voi tukea lähettämällä heille badge-osaamismerkkejä. Myös erilaisten sähköisten testien ja kurssikokeiden toteuttaminen osana arviointikokonaisuutta on vaivatonta.

Tabletkoulussa painotat eri arvioinnin välineitä juuri niin kuin itse haluat. Voit siis hyödyntää aina ajan tasalla olevaa yksilöllistä tietoa omaan opetustyyliisi sopivalla tavalla!

Laaja-alainen osaaminen ja tulevaisuuden taidot

Uudessa opetussuunnitelmassa yksi keskeisimmistä tavoitteista on laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Laaja-alaisessa osaamisessa yhdistyvät tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto sekä erityisesti kyky käyttää opittuja tietoja ja taitoja. Taustalla vaikuttaa maailman muutos. Oppimaan oppiminen on yksi tärkeimmistä taidoista, joita oppilaat tarvitsevat valmistautuessaan nopeasti muuttuvaan tulevaisuuteen.

Laaja-alaisen osaamisen alueita ovat mm. ajattelu, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen, monilukutaito ja yrittäjyys. Tabletkoulussa pyritään näiden osaamisalueiden yksilölliseen kehittämiseen pedagogisilla tavoitteilla, jotka vaikuttavat kaiken pohjalla. Ne ohjaavat oppimateriaaliemme sisältöjen, harjoitusten ja opettajan oppaiden tuottamista sekä oppimisen työkalujen suunnittelua.

Tabletkoulun oppimateriaalien parissa oppilaat tutkivat ja soveltavat internetistä löytyvää tietoa, kehittävät ajattelun taitoja ja tuottavat itse sisältöjä. He toimivat vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja etenevät kykyjensä mukaan itsenäisesti.

Tietotekniikan hyödyntäminen

Tietotekniikan hyödyntäminen on nykypäivän lapsille ja nuorille luontaista. Sähköiset oppimateriaalit ja oppimisen työkalut ovat luonteva tapa hyödyntää tietotekniikkaa myös opiskelussa.

Erilaisen informaation ja kokemusten hakeminen internetistä on oppilaille jokapäiväistä. Tabletkoulun oppimateriaaleissa hyödynnetään internetistä löytyviä sisältöjä ja ohjataan sopivien tietolähteiden pariin. Samalla kehitetään medialukutaitoa ja harjoitellaan välineiden käyttöä.

Kaikki Tabletkoulussa käytettävä sisältö on tekijänoikeuksien mukaisesti esillä. Tabletkoulun kirjailijat keräävät internetin sisällöistä parhaat osaksi valmista oppimateriaalia. Myös opettaja voi lisätä oppimateriaaliin sisältöjä internetistä esimerkiksi linkkeinä.

Monia suosittuja sovelluksia on sisällytetty osaksi Tabletkoulun oppimateriaaleja. Lisäksi opettajan oppaissa ja harjoituksissa annetaan runsaasti vinkkejä ilmaisista sovelluksista, joita on hauskaa ja hyödyllistä käyttää opetuksessa. Tabletkoulu toimii myös erinomaisesti yhdessä esimerkiksi Microsoftin tai Googlen tarjoamien palvelujen kanssa. Ryhmätyön voi tehdä vaikkapa jaetussa dokumentissa ja palauttaa Tabletkouluun linkkinä.

Tietotekniikan hyödyntämisessä on olennaista käytön helppous. Tabletkoulu on taatusti yksi helpoimmista välineistä, joilla opettaja voi sähköistää oman opetuksensa!

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetuksen eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja. Niitä jäsennetään mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Eheyttämisen tavoitteena on, että oppilas hahmottaa asioiden väliset yhteydet ja ymmärtää koulussa opiskeltavien asioiden merkityksen laajemmin. Tähän tarvitaan oppimiskokonaisuuksia, joissa todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja tarkastellaan monialaisesti oppiainerajat ylittäen.

Kaikissa Tabletkoulun materiaaleissa luodaan linkkejä eri oppiaineiden välille asiasanojen avulla. Asiasanoja klikkaamalla voi tutkia, miten samaa käsitettä ja ilmiötä muissa oppiaineissa käsitellään: kun äidinkielen tunnilla tutkitaan mediaa, opiskelija pääsee helposti tutustumaan myös siihen, kuinka mediaa tarkastellaan esimerkiksi psykologian tai yhteiskuntaopin oppimateriaaleissa.

Tabletkoulu tarjoaa ensimmäisenä myös valmiita teemakokonaisuuksia. Teema on oppimateriaalikokonaisuus, jossa keskitytään tarkastelemaan yhtä teemaa tai ilmiötä eri oppiaineiden näkökulmasta. Teemassa tehdään eri oppiaineisiin ja taitoihin liittyviä harjoituksia: toteutetaan esimerkiksi tutkimuksia, laskuharjoituksia, kirjoitustehtäviä ja käsitöitä. Kuten kaikkiin muihinkin Tabletkoulun materiaaleihin, myös teemaan opettaja voi näppärästi lisätä omia harjoituksia ja sisältöjä.

Oppimisen ilo ja oppilaiden aktiivinen rooli

Uusi opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

Tabletkoulun oppimateriaaleissa huomioidaan eriyttämisen ja yksilöllisen etenemisen tarve: teksteistä on tarjolla myös helpotettuja versioita, ja tehtäviä on eritasoisia. Noista harjoituksista opettaja antaa oppilaille osan tehtäväksi. Samalla opettaja voi eriyttää valitsemalla erilaisia harjoituksia eri oppilaille. Tämän jälkeen oppilaat voivat edetä tehtävien parissa itsenäisesti, parin kanssa tai ryhmissä. Opettaja ohjaa ja tukee oppilaiden työskentelyä parhaaksi katsomallaan tavalla. Oppilaat voivat tehdä itseohjautuvasti myös niitä harjoituksia, joita opettaja ei ole antanut tehtäväksi.

Oppimateriaalissa on runsaasti sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn ohjaavia harjoituksia. Keskusteluja voi käydä sekä kasvokkain että Tabletkolun keskustelualueella. Oppilaat voivat tuottaa omaa sisältöä esimerkiksi Tabletkoulusta löytyvään sähköiseen muistioon. Jokaiselle löytyy omaan oppimistyyliin sopivia sisältöjä ja työkaluja.

Tabletkoulu kannustaa käyttämään erilaisia oppilasta aktivoivia opetusmenetelmiä. Tabletkoulun avulla opettajan on helppo toteuttaa esimerkiksi käänteisen luokkahuoneen menetelmää. Oppilaat perehtyvät jo etukäteen kotona seuraavan oppitunnin aiheeseen Tabletkoulua hyödyntäen. Oppitunnilla he sitten soveltavat ja analysoivat oppimaansa.

Kaikki nämä ominaisuudet ja mahdollisuudet yhdistyvät hauskaan ja moderniin oppimateriaalisisältöön, mikä tekee oppimisesta täysin uudenlaisen kokemuksen. Oppimisen ilo on entistä helpompi saavuttaa!

Oppiainekohtaiset opetuksen tavoitteet

Kaikki Tabletkoulun oppimateriaalit tuotetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja niissä huomioidaan oppiainekohtaiset sisältö- ja taitotavoitteet. Tabletkoulun oppimateriaalit korvaavat täysin perinteiset oppikirjat ja sisältävät opettajan oppaat, jotka tukevat opetussuunnitelman muutoksessa ja sähköisen materiaalin käytössä.

Tabletkoulu on ehdottomasti turvallinen ja helppo tapa kaikille sähköistää oma opetus.