Mitä kaikkea Tabletkoulu tarjoaa?

“Me ollaan Tabletkoulussa lähdetty aina jostain selkeästä pedagogisesta tavoitteesta, ja pyritty kehittämään sen tavoitteen saavuttamiseksi sekä meidän työkaluja, että meidän opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä.”

– Miikka Salavuo, kehitysjohtaja, Tabletkoulu

Valmiit sähköiset oppimateriaalit, joihin voit helposti lisätä omaa sisältöä

Vahvaan pedagogiseen osaamiseen perustuvat, opetussuunnitelman mukaiset oppimateriaalit

Tabletkoulun oppimateriaaleja on ollut tekemässä yhteensä yli 150 opettajaa. Ne ovat siis ammattitaidolla tuotettuja ja pohjautuvat vahvaan pedagogiseen osaamiseen. Tabletkoulun oppimateriaalit ovat opetussuunnitelman mukaisia ja korvaavat täysin perinteiset oppikirjat. Tabletkoulun oppimateriaalit perustuvat uusimpiin teknologiaa hyödyntäviin opetusmenetelmiin: ilmiöpohjaisuuteen, käänteiseen oppimiseen, pelillisyyteen ja sekä yhteisölliseen että itseohjautuvaan oppimiseen. Ne tukevat oppimisen eriyttämistä ja tulevaisuudessa tärkeiden taitojen kehittämistä. Ennen kaikkea ne ovat oppimateriaaleja, joiden avulla jokaisen on helppo siirtyä uuden opettamisen ja oppimisen maailmaan.

Oppimateriaalit sisältävät monipuolisia harjoituksia

Tabletkoulun oppimateriaalit sisältävät suuren määrän erityyppisiä harjoituksia, kuten monivalintoja, esseitä ja vastauksia, jotka voivat sisältää kuvaa ja ääntä. Järjestelmä huolehtii tehtävien tarkastamisesta aina, kun se on mahdollista. Välitön palaute motivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan tarkastamiseen käyttämää aikaa. Erilaiset harjoitustyypit aktivoivat opiskelijaa ja auttavat häntä osoittamaan tietojaan ja taitojaan koko kurssin ajan. Monipuolisten harjoitusten ansiosta perinteistä koetta ei välttämättä tarvita.

Mukana on runsaasti sovelluksia ja valikoitua sisältöä internetistä

Tabletkoulu hyödyntää parhaita oppimissovelluksia ja muita digitaalisia palveluita aina, kun se on oppimisen kannalta järkevää. Esimerkiksi matematiikassa on käytössä Geogebra ja kielissä Quizlet. Oppimateriaaleista luodaan myös linkkejä erilaisiin internet-lähteisiin. Sovellukset ja sisältö on rakennettu luontevasti suoraan osaksi oppimateriaalia.

Tabletkoulun oppimateriaalit säilyvät ajankohtaisina ja uudistuvat palautteen pohjalta

Opettajilta saatava palaute on kirjailijoillemme tärkeää. Sen perusteella materiaalien sisältöjä ja harjoituksia kehitetään. Muutoinkin sisältöjä päivitetään aktiivisesti. Viiden vuoden lisenssin ansiosta opiskelijalla on käytössään ajantasainen oppimateriaali myös varsinaisen opetuksen päätyttyä.

Oman sisällön ja harjoitusten lisääminen oppimateriaaliin ei voisi olla helpompaa!

Oletko kerännyt aikaisemmin hyviä videoita tai artikkeleita, joita haluat hyödyntää opetuksessasi? Onko sinulla valmiina toimivia harjoituksia? Tabletkoulussa opettajan on helppo lisätä oppimateriaaliin omaa sisältöä ja harjoituksia. Lisätessäsi materiaalia voit myös valita, näkyykö se omalle opetusryhmällesi, koulullesi vai kaikille kurssin käyttäjille ympäri Suomea.

OPSin 2016 mukaisen tavan arvioida ja seurata yksilöllistä oppimista

Itseisarviointi tukee oppimista

Tabletkoulun itsearviointitoiminto kannustaa oman oppimisen reflektointiin. Itsearviointi auttaa opiskelijaa tarkkailemaan omaa etenemistään ja pohtimaan tarkemmin, miten hän onnistunut tavoitteissaan ja miksi, mikä on motivoinut häntä ja miten hän voisi jatkossa oppia vielä paremmin. Itsearviointilomake on valmiina oppimateriaalissa kunkin jakson viimeisessä luvussa. Muutenkin oppimateriaaleissa kannustetaan säännöllisesti oman oppimisen arviointiin.

Vertaisarviointi motivoi opiskelijoita ja tukee opettajan työtä

Vertaisarviointi osallistaa ja motivoi opiskelijoita. Se tukee myös tärkeiden metataitojen kehittymistä: vertaisarvioinnin kohteena ovat esimerkiksi erilaiset informaatio- ja vuorovaikutustaidot sekä ajattelun ja luovan ilmaisun taidot. Metataitojen arviointi voi jo itsessään tuottaa merkittävää oppimista. Opettajalla on käytössään helpot työkalut, joilla vertaisarviointien toteuttaminen onnistuu opetusryhmän sisällä.

Badget kannustavat opiskelijaa

Opettaja voi antaa opiskelijalle badgen eli osaamismerkin hyvästä suorituksesta ja toiminnasta. Badgen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa esimerkiksi toimimaan aktiivisesti ryhmätöissä tai hakemaan tietoa monipuolisesti eri lähteistä.

Opettajan huomiot tukevat arviointia

Opettaja voi tallentaa itselleen opiskelijoihin liittyviä huomioita, jotka eivät näy opiskelijoille. Huomioiden tarkoituksena on toimia opettajan omina muistiinpanoina, jotka helpottavat arviointityötä.

Opiskelijoiden etenemistä on helppo seurata yhdessä näkymässä

Tabletkoulussa opettajalla on käytössään näkymä, johon kertyvät kurssin opsikelijoiden kaikki suoritustiedot: itsenäinen eteneminen, harjoituksista saadut pisteet, arvosanat, badget, itse- ja vertaisarvioinnit ja opettajan huomiot. Kaikki tiedot on koottu selkeisiin taulukoihin ja graafeihin, mikä helpottaa arvosanan antamista. Opettaja pääsee myös tarkastelemaan, mihin harjoituksiin opiskelijat ovat vastanneet ja miten.

Paljon toiminnallisuuksia opiskelijan itsenäisen ja aktiivisen roolin tukemiseksi

Opiskelija näkee oman etenemisensä

Opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, mitä harjoituksia opettaja on antanut tehtäväksi. Opiskelija näkee myös graafisesti, kuinka paljon kurssia on käyty. Tabletkoulun järjestelmä myös muistaa, mihin kohtaan oppimateriaalia opiskelija on viimeksi jäänyt. Seuraavalla käyttökerralla se osaa siirtää opiskelijan samaan kohtaan.

Opettajat ja opiskelijat voivat keskustella tehtävistä ja sisällöistä

Kurssien sisällöistä, harjoituksista ja yhteisesti tuotetuista sisällöistä voidaan keskustella Tabletkoulun keskustelualueella. Keskustelualue tukee yhteisöllistä oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta.

Muistiinpanoja voi tehdä suoraan oppi­materiaalin

Opiskelija voi tehdä Tabletkoulun oppimateriaaliin alleviivauksia ja niihin liittyviä muistiinpanoja. Laajempia muistiinpanoja voi laatia myös lukukohtaiseen muistioon. Tekstin lisäksi muistioon voi liittää linkkejä ja kuvia. Tabletkoulussa mukana kulkee siis myös sähköinen vihko!

Opiskelijoilla on mahdollisuus tuottaa ja jakaa sisältöä muiden kanssa

Tabletkoulussa sekä opiskelijat että opettajat voivat lisätä oppimateriaaliin myös yhteistä sisältöä. Yhteinen sisältö voi olla erilaisia tiedostoja ja linkkejä. Sisältöä lisätessä voi valita, näkyykö se vain omalle kurssille, koululle vai kaikille kurssin käyttäjille ympäri Suomea.

Tiedon löytäminen ja monialainen oppiminen on tehty helpoksi

Tabletkoulun oppimateriaaleista tietoa on helppo ja nopea etsiä erilaisilla hauilla. Jokaisessa luvussa on myös asiasanoja. Niitä klikkaamalla opiskelija näkee, missä muissa Tabletkoulun materiaaleissa kyseiset ilmiöt ja käsitteet esiintyvät. Tällaiset viittaukset auttavat hahmottamaan asioiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä yli kurssi- ja oppiainerajojen. Tämä tukee ilmiöpohjaista oppimista ja laaja-alaisen osaamisen kehittämistä.

Helpon tavan toteuttaa sähköisiä kokeita

Koetehtäväpankki auttaa sähköisen kokeen laatimisessa

Sähköisen kokeen laatiminen on näppärää Tabletkoulussa. Kokeeseen voi kopioida valmiita harjoituksia kurssin koetehtäväpankista. Koetehtäviä voi myös muokata tai laatia itse Tabletkoulun monipuolisen tehtäväeditorin avulla. Lisäksi koetehtäväpankissa voi jakaa omia koetehtäviä muille opettajille.

Kokeet ovat valmiiksi osa arviointikokonaisuutta

Opettaja määrittelee, minä ajankohtana opiskelijat voivat kokeeseen vastata. Opettaja myös valitsee, pääsevätkö opiskelijat tarkastelemaan oikeita vastauksia kokeen jälkeen. Kokeiden suoritustiedot kertyvät samaan arviointinäkymään opiskelijan muiden suoritustietojen kanssa. Opettaja päättää itse, kuinka suuri painoarvo kokeilla on arvioinnissa. Järjestelmä huomioi painotuksen arviointinäkymässä.

Mahdollisuuden eriyttää opetusta

Opettaja valitsee harjoituksista ne, jotka haluaa ryhmänsä kanssa tehdä

Tabletkoulun oppimateriaaleissa on runsaasti eritasoisia harjoituksia. Eriyttämisen helpottamiseksi ne on luokiteltu perustehtäviin, syventäviin ja soveltaviin harjoituksiin. Opettaja voi lisätä materiaaliin myös omia harjoituksia. Opettaja antaa harjoituksista tehtäväksi ne, jotka parhaiten sopivat oman opetuksen ja opetusryhmän tarpeisiin ja tavoitteisiin. Opiskelija näkee kuitenkin kaikki harjoitukset ja voi oma-aloitteisesti tehdä myös niitä, joita opettaja ei ole antanut tehtäväksi.

Opettaja voi kohdistaa harjoituksen osalle ryhmästä

Opettaja valitsee, antaako harjoituksen tehtäväksi kaikille vai kohdistaako sen osalle ryhmästä. Harjoituksen voi kohdentaa yhdellekin opiskelijalle esimerkiksi lisätehtäväksi. Harjoitusten avulla on siis helppo eriyttää ja ohjata oppimista yksilöllisesti.

Opettajalle helpon tavan sähköistää opettaminen

Opettajan oppaat auttavat opetuksen suunnittelussa

Jokaiseen Tabletkoulun oppimateriaaliin kuuluu kirjailijoiden laatima opettajan opas. Oppaassa annetaan ohjeita ja ideoita siitä, miten materiaalia voi hyödyntää opetuskäytössä. Opettajan oppaat tarjoavat vinkkejä myös uusista opetusmenetelmistä ja opetukseen sopivista sovelluksista.

Mukana on runsaasti opettajan arkea helpottavia ominaisuuksia

Järjestelmä tarkistaa harjoitukset automaattisesti aina, kun se on mahdollista. Tämä helpottaa opettajan työtä. Samalla opiskelija saa välittömän palautteen siitä, miten onnistui harjoituksessa. Opettajan on myös mahdollista antaa harjoituksia vertaistarkistettaviksi, jolloin opiskelijat tarkistavat ja kommentoivat toistensa vastauksia.

Opiskelijoiden kaikki työt kertyvät samaan paikkaan

Tabletkoulun oppimateriaalit ovat opetuksen ja opiskelun runko. Kaikki harjoitukset palautetaan Tabletkouluun, joten opettajan ei tarvitse huolehtia siitä, missä eri työt sijaitsevat. Jos opiskelija tekee jonkin työn esimerkiksi Google Drivessa, hän voi palauttaa Tabletkouluun linkin siihen, jolloin opettajan ei tarvitse etsiä sitä erikseen.

Kaikilla laitteilla toimivat ja helposti hallinnoitavat työkalut

Tabletkoulu toimii laitteella kuin laitteella

Tabletkoulua voi käyttää niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella. Tarvitaan vain selain ja internet-yhteys. Tabletkoulu ei siis vaadi erillisiä asennuksia. Sitä voi käyttää esimerkiksi koulun tabletilla, kotimatkalla älypuhelimella ja kotona omalla kotikoneella.

Tabletkoulua on mahdollista käyttää myös oppilaitoksen omilla tunnuksilla

Tabletkouluun ei välttämättä tarvita erillisiä tunnuksia, vaan opiskelijat voivat kirjautua sisään oppilaitoksen omilla tunnuksilla. Tällainen kertakirjautuminen onnistuu mm. silloin, kun Tabletkoulun oppimateriaalit hankitaan Edustoren kautta. Lisäksi Tabletkoulun oppimateriaalit saa käyttöön erillisiin oppimisympäristöihin, esimerkiksi Edisoniin.

Edullisen kokonaisratkaisun

Opettajalle Tabletkoulu on täysin ilmainen

Opettaja pääsee omilla tunnuksillaan tutustumaan suoraan kaikkiin Tabletkoulun oppimateriaaleihin. Myös kaikki työkalut ovat heti käytettävissä ilman maksua. Vain opiskelijoiden materiaalit maksavat. Opiskelijoilla tulee olla oppimateriaalit hankittuina, ennen kuin opetuksen voi heidän kanssaan aloittaa.

Tabletkoulun oppimateriaalit ovat merkittävästi edullisempia kuin painetut oppikirjat

Tabletkoulun oppimateriaalit maksavat vain pienen osan siitä, mitä painetut kirjat maksavat. Oppimateriaalin hintaan sisältyy kaikki tarpeellinen: tekstikirja, harjoitukset, sähköinen vihko ja Tabletkoulun monipuoliset oppimistyökalut. Lisäksi oppimateriaalin lisenssi on voimassa viisi vuotta, minkä aikana materiaali päivittyy ja pysyy ajan tasalla.